Python cho người Việt

Python cho người Việt

Entries tagged “ctypes”

Thomas Heller ra đi

written by vithon, on Mar 21, 2011 10:28:00 AM.

Ngày 19 tháng 03, Thomas Heller đã tự đề nghị nhóm phát triển Python tước quyền cập nhật của ông.

Thomas Heller là tác giả gói ctypes, được sử dụng rất nhiều trong việc kết nối Python với các thư viện ngoài.

Thomas ra đi vì không còn nhiều thời gian để cập nhật ctypes nữa. Và điều đó để lại một lỗ hổng to trong việc duy trì, sửa lỗi mô-đun quan trọng này.