Python cho người Việt

Python cho người Việt

Entries tagged “list”

Python One-Liner

written by Phạm Thị Minh Hoài, on Jan 22, 2010 11:30:00 PM.

Python One-Liner là trường phái viết Python trên một dòng. Theo đó mỗi một hành động xác định được viết bởi các lệnh cô đọng gom lại trên một dòng duy nhất. Hành động xác định không phải là những hành động quá phức tạp, nhưng cũng không quá đơn giản. Ví dụ việc trao đổi giá trị giữa hai biến có thể coi là một hành động xác định như vậy. Python cho phép thực hiện điều này trên một dòng với một lệnh duy nhất, và với tôi đó là một trong những lệnh Python đẹp nhất:

>>> a, b = b, a

Python One-Liners cũng chính là tập hợp các mẹo (trick) Python nhằm giải quyết các bài toán nhỏ một cách ngắn gọn theo phương châm "do a lot with a little." Điều này thường khó thực hiện ở các ngôn ngữ khác. Nhưng chúng có thể thực hiện được trong Python do đặc trưng ngôn ngữ hỗ trợ cách viết như vậy. Chẳng hạn cách dùng hàm lambda, List Comprehensions, map, filter, zip, dict, set... đã xây dựng những đặc trưng ngôn ngữ cho phép viết các mã ngắn gọn hơn các ngôn ngữ khác.

Trong bài viết này tôi sẽ tổng hợp một số các bài toán đơn giản mà triển khai Python có thể được viết trên một dòng. Chúng là các bài toán cơ bản có liên quan đến list. Tôi hi vọng những bạn chưa biết về các công thức trong bài này sẽ tìm thấy nhiều điểm lý thú, và qua đó càng hiểu được sức mạnh và sự hấp dẫn tuyệt vời của Python. Các công thức này một số được tôi thường xuyên sử dụng, một số được sưu tầm và các bạn có thể tìm thấy ở đâu đó trên internet.

1. Làm phẳng một list

Cho một list dạng hai chiều như sau: L = [[1,2,3], [4,5,6], [7], [8,9]] hãy biến nó thành dạng một chiều dạng [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Đây là một số lời giải một dòng của bài toán này:

>>> L = [[1,2,3],[4,5,6], [7], [8,9]]
>>> sum(L, [])
>>> reduce(lambda x, y: x + y, L)
>>> list(itertools.chain(L)) #import itertools.
>>> [item for sublist in L for item in sublist]

Python cung cấp cho bạn một tập hợp phong phú các cú pháp và hàm dựng sẵn cho phép bạn giải cùng một bài toán theo nhiều cách khác nhau. Trong các lời giải trên lời giải cuối cùng là nhanh nhất và nó cũng dễ hiểu nhất. Chi tiết các lời giải trên các bạn có thể xem trên trang: Making a flat list out of list of lists in python. Hàm reduce đã bị loại bỏ kể từ Python 3000 (Suggested by Guido van Rossum), tuy nhiên vẫn được giữa lại trong thư viện functools, do vậy bạn có thể dùng:

>>> functools.reduce(lambda x, y: x + y, L)

Nếu list L không phải là hai chiều, mà có thể chứa các list con đệ quy, bạn có thể dùng hàm sau:

def flatten(seq, a = list()):
  try:
    for item in seq:
      flatten(item, a)
  except TypeError:
    a.append(seq)
  return a

print flatten([[1,2, [3,4], 5], 6, [7, [8, 9]]])

2. Loại bỏ các phần tử trùng nhau trong list

Hãy tạo ra một list mới chứa các phần tử không trùng nhau của L. Một số cách giải trên một dòng:

>>> L = dict.fromkeys(L).keys() # Python 3.x trả về iterator
>>> L = list(set(L))
>>> [x for i, x in enumerate(L) if i==L.index(x)]

Với L = [5,6,1,1,1,2,2,2,3,3,3] hai lời giải trên cho kết quả [1, 2, 3, 5, 6]. Lời giải cuối cùng cho kết quả [5, 6, 1, 2, 3]. Như vậy trong một số tình huống lời giải cuối cùng tốt hơn, do nó vẫn giữ được thứ tự các phần tử như ban đầu. Tuy vậy lời giải cuối cùng chạy rất chậm. Hãy xem kết quả đo thời gian chạy của các lời giải như sau:

>>> from timeit import Timer
>>> Timer("list(set(L))", "L = range(10**4)").timeit(10)
0.030437396173560671
>>> Timer("dict.fromkeys(L).keys()", "L = range(10**4)").timeit(10)
0.027800167602894277
>>> Timer("[x for i, x in enumerate(L) if i==L.index(x)]", "L = range(10**4)").timeit(10)
25.005568798618903

Việc so sánh thời gian chạy giữa các Python One-Liner rất hay được các tác giả thực hiện. Chúng đánh giá khả năng sử dụng thực tế của mỗi công thức. Lời giải cuối cùng như các bạn thấy dù có ưu điểm song không thể dùng được khi có test xấu trên 10000 phần tử.

3. Đếm số phần tử có trong một list

Nếu chỉ đếm một phần tử thì quá đơn giản, dùng list.count là xong, nhưng nếu để đếm tần số cho nhiều item một lúc thì làm thế nào. Chẳng hạn có L = [5,6,1,1,1,2,2,2,3,3] muốn tạo ra D={5:1, 6:1, 1:3, 2:3, 3:2}.

>>> dict([(x, L.count(x)) for x in set(L)])
>>> {x: L.count(x) for x in set(L)} # dict comprehensions, có từ Python 3.x
>>> collections.Counter(L) # import collections, có từ Python 3.x

Lời giải số một tuy dài nhưng có thể chạy trên hầu hết các bản Python > 2.4. Lời giải số hai chẳng qua là từ 1 ra nhưng với cú pháp mới của Python 3.x nó dễ hiểu và đơn giản hơn. Lời giải cuối cùng đơn giản đến mức bạn chỉ cần có import collections. Module collections chứa các phương tiện cho phép bạn viết các mã Python ngắn gọn, và chạy rất nhanh. Một ví dụ khác về cách dùng Counter trong module collections, đoạn mã này cho phép đếm tần số xuất hiện của các ký tự trong một string:

>>> collections.Counter("abcabca")
Counter({'a': 3, 'c': 2, 'b': 2})

Càng về sau này các phiên bản Python càng hỗ trợ nhiều hơn các cú pháp và thư viện cho phép bạn viết các mã ngắn gọn hơn. Đây là đặc trưng của Python: Viết ít hơn làm nhiều hơn. Việc gia tăng hiểu biết của bạn về các thư viện là một kinh nghiệm quan trọng.

4. Chia một list thành nhiều list

Bài toán chia một list thành nhiều list có thể gặp hai yêu cầu:

 1. Chia list thành nhiều list có độ dài bằng nhau

 2. Chia list thành n list con có độ dài tương đương nhau (với khác biệt kích thước nhỏ nhất).

Vấn đề số một có thể giải quyết bằng các hàm sau:

>>> SplitInto=lambda a,n: [a[i*n:(i+1)*n] \
... for i in range(len(a) % n and len(a)/n + 1 or len(a)/n)]
>>> SplitInto(range(10), 3)
[[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8], [9]]
>>> SplitInto = lambda L, n: zip(*[chain(L, repeat(None, n-1))]*n)
>>> SplitInto(range(10), 3)
<zip object at 0x01D607D8>
>>> list(SplitInto(range(10), 3))
[(0, 1, 2), (3, 4, 5), (6, 7, 8), (9, None, None)]
>>> SplitInto = lambda L, n: zip_longest(*[iter(L)]*n)
>>> list(SplitInto(range(10), 3))
[(0, 1, 2), (3, 4, 5), (6, 7, 8), (9, None, None)]
>>> SplitInto = lambda L, n: zip_longest(*[iter(L)]*n, fillvalue=-1)
>>> list(SplitInto(range(10), 3))
[(0, 1, 2), (3, 4, 5), (6, 7, 8), (9, -1, -1)]
>>> SplitInto= lambda L, n: [L[i:i+n] for i in range(0, len(L), n)]
>>> SplitInto(range(10), 3)
[[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8], [9]]

Lời giải số 1, 4 dùng cho các phiên bản Python từ 2.3 trở đi. Hai lời giải 2, 3 sau đòi hỏi phải có lệnh from itertools import * và chỉ chạy từ Python 3.x trở đi. Chi tiết về các lời giải này các bạn có thể xem thêm: How do you split a list into evenly sized chunks in Python?

Vấn đề số 2 có thể có lời giải sau:

>>> SplitInto = lambda L, n: [L[i::n] for i in range(n)]
>>> SplitInto(range(10), 3) # SplitInto(list(range(10)), 3) với Python 3.x
[[0, 3, 6, 9], [1, 4, 7], [2, 5, 8]]

Lời giải trên là đơn giản đến mức... không cần tìm thêm các lời giải khác làm gì cho mệt. Tuy nhiên nó không chia theo đúng thứ tự. Đây là cách khác phức tạp hơn nhưng giữ nguyên được thứ tự các phần tử:

>>> SplitInto = lambda L, n: [L[int(i*1.0*len(L)/n):int((i+1)*1.0*len(L)/n)] \
... for i in range(n)]
>>> SplitInto(range(10), 3)
[[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8, 9]]
>>> SplitInto(range(10), 2)
[[0, 1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8, 9]]
>>> SplitInto(range(10), 4)
[[0, 1], [2, 3, 4], [5, 6], [7, 8, 9]]

Cách viết này khá dài, nhưng giữ nguyên được thứ tự giữa các phần tử. Các dòng dài chính là đặc trưng của Python One-liner.

5. Kiểm tra một list là tập con của list khác

Cho hai list a, b. kiểm tra xem a có chứa b hay không. Danh sách a chứa danh sách b nếu tất cả các phần tử của b đều có trong a. Cách giải sau đã có lần tôi trình bày, dùng thư viện operator và hàm built-in reduce, có thể dùng với mọi phiên bản Python 2.x:

>>> a = [1,2,3,4,5]
>>> b = [2,3,6]
>>> c = [2,3,4]
>>> reduce(operator.and_, map(a.__contains__, b))
False
>>> reduce(operator.and_, map(a.__contains__, c))
True

Từ Python 2.4 bạn có thể sử dụng set:

>>> set(a+b) == set(a)
False
>>> set(a+c) == set(a)
True
>>> set(c).issubset(a)
True
>>> set(b).issubset(a)
False
>>> set(c) <= set(a)
True
>>> set(b) <= set(a)
False

Từ Python 2.5 bạn có thể viết:

>>> all([x in a for x in b])
False
>>> all([x in a for x in c])
True

Module operator cung cấp cách dùng các toán tử như các hàm. Trong ví dụ 1 thực tế chúng ta dùng toán tử in thông thường. Các toán tử dùng như các hàm cho phép kết hợp với các hàm built-in khác để viết các lệnh Python rất ngắn gọn và thuận tiện. Một ví dụ (được lấy trong tài liệu Python) tính tích vô hướng hai vector:

sum(map(operator.mul, vector1, vector2))

Thật khó để viết ngắn hơn và chạy nhanh hơn như vậy. Các ví dụ trên càng nói rõ hơn điều tôi đã nhấn mạnh ở mục 3: các phiên bản Python càng về sau càng hỗ trợ tốt hơn việc viết các mã ngắn gọn và hiệu quả. Tuy vậy bạn phải cân nhắc lựa chọn giải pháp đúng cho phiên bản Python mà nó sẽ chạy.

6. Sắp xếp nhiều column

Cho các column a, b, c... có cùng kích thước. Hãy sắp xếp chúng theo thứ tự a, b, c.... Nội dung các dòng không thay đổi. Dưới đây là một ví dụ triển khai với 2 cột a, b:

>>> a = [3,3,2,2,1,1]
>>> b = ["c", "b", "b", "a", "c", "a"]
>>> a, b = zip(*sorted(zip(a, b)))
>>> a
(1, 1, 2, 2, 3, 3)
>>> b
('a', 'c', 'a', 'b', 'b', 'c')

Thật tuyệt!!!. Chúng đơn giản đến mức khó có thể ngắn gọn hơn nữa. Công thức trên trọn vẹn trên một dòng có ít hơn 80 ký tự. Tất cả chỉ có 4 lệnh. Ít nhất nó cũng gây cho tôi nhiều sự phấn khích và ngạc nhiên. Và các bạn sẽ thấy trên nhiều forum Python, việc tìm kiếm các "One-Liner" thực sự là thú vị và là trò chơi hấp dẫn của các Python guru.

7. Tổng kết

Khi kích thước dữ liệu đầu vào lớn một số trong các hàm trả về list trên đây cần được thay thế bằng các hàm trạng thái. Chẳng hạn việc chia một list thành nhiều list bằng nhau nên viết thành hàm trạng thái, sẽ dùng ít bộ nhớ và nhanh hơn:

def SplitInto(a, n):
  start = 0
  end = len(a) % n and len(a)/n + 1 or len(a)/n

  while start < end:
    yield a[start * n: (start + 1) * n]
    start += 1

Chuẩn viết mã Python là không quá 80 ký tự trên một dòng. Python One-Liner viết hết các lệnh Python trên một dòng, làm cho các line dài hơn bình thường. Mã Python khó đọc và khó hiểu hơn do cách viết cô đọng, các biến được đặt tên ngắn. Với các bài toán không mang tính cơ bản, các bạn nên hạn chế viết theo cách này.

Các chương trình viết trên một dòng không có nghĩa là nhanh nhất. Thậm chí trong đa số các trường hợp để viết trên một dòng người ta phải chọn cách viết mất nhiều thời gian chạy hơn. Do vậy khi kích thước dữ liệu lớn, tốt hơn hết hãy lựa chọn cách viết tối ưu, và chấp nhận mã dài hơn.

Tôi hi vọng rằng các bạn sẽ thích thú với các ví dụ trên đây. Chắc chắn còn nhiều cách giải khác cho mỗi vấn đề mà tôi đã nêu ra. Nếu các bạn tìm thấy chúng xin hãy vui lòng comment để mọi người cùng biết. Điều sau cùng tôi muốn nhấn mạnh là tuy việc tìm kiếm các lời giải một dòng cho mỗi vấn đề chỉ đơn giản là thú vui, ít mang tính ứng dụng, nhưng chúng thực sự sẽ thúc đẩy việc học hỏi và tìm kiếm kinh nghiệm của chúng ta.

Một số bài tập Python có thể triển khai trên một dòng:

 • Tạo ma trận đơn vị kích thước bất kỳ

 • Triển khai sàng Sieve of Eratosthenes

 • Triển khai dãy số Fibonacci.

 • Tạo một list chứa tất cả các hoán vị của một list khác (các phần tử có thể bằng nhau).

"Efficient arrays" có nhanh hơn list?

written by Phạm Thị Minh Hoài, on Jan 16, 2010 11:20:00 PM.

1. Giới thiệu về "Efficient arrays"

Kiểu dữ liệu list có thể chứa đựng bất kỳ cái gì thuộc bất kỳ cấu trúc nào. Khái niệm về list (hay danh sách) trong Python gần gũi với ý niệm về cái túi (a bag). Một bag có thể chứa bánh kẹo, hoa quả, quần áo... Điểm khác biệt là list thì có thứ tự, các phần tử được truy cập qua một index duy nhất.

Về điểm này list khác với khái niệm về array - hay mảng trong các ngôn ngữ thông thường khác. Chẳng hạn trong VB.NET một array là một danh sách có thứ tự các phần tử có cùng cấu trúc. Bạn luôn luôn phải chỉ rõ kiểu của phần tử trong mỗi array qua khai báo array of type.

Chính vì list có thể chứa bất kỳ phần tử thuộc bất kỳ cấu trúc nào mà một số thao tác phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu trên mỗi phần tử có thể chậm đi đáng kể. Hay một số thao tác thông thường có sẵn trong các ngôn ngữ khác đã không được triển khai trong Python do kiểu dữ liệu có thể khác nhau giữa các phần tử. Chẳng hạn việc sắp xếp một danh sách sẽ chậm đi do phải xác định chính xác kiểu dữ liệu của mỗi phần tử khi so sánh. Việc đọc một list từ file text hoặc từ một string sẽ không được triển khai bằng các hàm built-in.

Python hỗ trợ bạn tạo ra các list hiệu quả và chặt chẽ hơn bằng khái niệm "Efficient arrays" có trong thư viện array. Tuy nhiên module này chỉ hỗ trợ kiểu dữ liệu số và ký tự. Bạn không thể dùng các "Efficient arrays" cho các string hay boolean.

Ví dụ:

>>> from array import array
>>> array('I', range(10))
array('I', [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
>>> array.array('u', "hello")
array('u', 'hello')

Ví dụ 1 khai báo một mảng (hay array) các số nguyên unsiged int chứa các giá trị từ 0 đến 9. 'I' gọi là type code - một giá trị quy định kiểu của mỗi item trong mảng. Đoạn mã phía sau đó khai báo một array của các ký tự unicode. Dưới đây là danh sách các type code được hỗ trợ trong Python 3.1:

Type code

C Type

Python Type

Minimum size in bytes

b

signed char

int

1

B

unsigned char

int

1

u

Py_UNICODE

Unicode character

2

h

signed short

int

2

H

unsigned short

int

2

i

signed int

int

2

I

unsigned int

int

2

l

signed long

int

4

L

unsigned long

int

4

f

float

float

4

d

double

float

8

Như trong tài liệu Python viết. Kích thước thực sự của một số type code như 'i', 'I', 'l', 'L' phụ thuộc vào kiến trúc máy tính triển khai python (thông thường là sự khác biệt giữa kiến trúc 32 bit và 64 bit - xem thêm: Integer - computer science). Kiểu của mỗi phần tử trong mảng chính xác là kiểu của ngôn ngữ C tương ứng trong bảng, vì vậy kích thước của mảng luôn có thể xác định chính xác. Điều này khác với list. Khi nhận được một list rất khó để xác định chính xác kích thước bộ nhớ của nó. Module array có các hàm buffer_info()itemsize cho phép thực hiện điều này. Hàm buffer_info() cho kết quả một tuple chứa địa chỉ bộ nhớ và số phần tử của mảng. Hàm itemsize cho biết kích thước của mỗi phần tử theo byte. Để tính kích thước bộ nhớ mà python cấp phát cho mảng dùng biểu thức: x.buffer_info()[1] * x.itemsize. Ví dụ:

>>> x = array.array('u', "python")
>>> x.itemsize
2
>>> x.buffer_info()
(29756264, 6)
>>> x.buffer_info()[1]*x.itemsize
12

Các mảng quy định rõ kiểu giá trị nó chứa, vì vậy không thể lưu các giá trị vượt phạm vi cho phép hoặc các giá trị không đúng kiểu. Python báo lỗi khi xảy ra sự kiện này:

>>> array.array("L", [2**32])
Traceback (most recent call last):
 File "<interactive input>", line 1, in <module>
OverflowError: python int too large to convert to C unsigned long
>>> array('I', [])
array('I')
>>> array('I', [None])
Traceback (most recent call last):
 File "<interactive input>", line 1, in <module>
TypeError: an integer is required

Trong python 3.* type code 'c' không còn được sử dụng do từ Python 3.0 trở đi kiểu dữ liệu string luôn luôn là unicode.

>>> array('c', ['a'])
Traceback (most recent call last):
 File "<interactive input>", line 1, in <module>
ValueError: bad typecode (must be b, B, u, h, H, i, I, l, L, f or d)

Type code 'u' cũng sẽ khác nhau về kích thước trên các hệ điều hành khác nhau, khi chúng triển khai UCS2 (2 byte) hoặc UCS4 (4 byte). Để biết máy bạn dùng UCS mấy gõ lệnh sau:

>>> import sys
>>> sys.maxunicode
65535

Đó là UCS2, trên hệ thống mà Python được compile với UCS4 kết quả phải lớn hơn.

Module array có hầu hết các phương thức tương tự list:

>>> dir(array('d', []))
['__add__', '__class__', '__contains__', '__copy__', '__deepcopy__', '__delattr__', '__delitem__',
'__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__gt__', '__hash__',
'__iadd__', '__imul__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__',
'__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__',
'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'append', 'buffer_info', 'byteswap', 'count', 'extend',
'fromfile', 'fromlist', 'fromstring', 'fromunicode', 'index', 'insert', 'itemsize', 'pop', 'remove',
'reverse', 'tofile', 'tolist', 'tostring', 'tounicode', 'typecode']

Trong danh sách trên ta thấy array không có phương thức sort giống như list. Để sắp xếp các array, bạn có thể dùng hàm sorted. Hàm sorted là hàm built-in, khác với list.sort nó tạo ra list mới và không thay đổi list gốc.

>>> from array import array
>>> example = array('d', [math.pi, math.e, math.log(10)])
>>> sorted(example)
[2.302585092994046, 2.718281828459045, 3.141592653589793]
>>> sorted(example, reverse = True)
[3.141592653589793, 2.718281828459045, 2.302585092994046]

2. "Efficient arrays" nhanh hơn list như nào?

Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện một số kiểm tra performance giữa array và list trên một số thao tác điển hình. Chỉ một số thao tác được kiểm tra, kết quả thời gian có thể khác nhau với các phiên bản Python, hay các cấu hình máy khác. Tuy nhiên tôi cố gắng đặt các kiểm tra trong cùng một tập các điều kiện thí nghiệm, và chỉ xem xét tương quan giữa các con số nhằm rút ra một kết luận nào đó.

Đầu tiên là sắp xếp - thao tác cơ bản đặc trưng cho một list.

>>> from timeit import Timer
>>> Timer("a.sort()", "import random;a=list(range(10**4)); \
... random.shuffle(a)").timeit(100)
0.05681145858943637
>>> Timer("sorted(a)", "import random;a=list(range(10**4)); \
... random.shuffle(a)").timeit(100)
0.7554756694498792
>>> Timer("sorted(a)", "import random,array;a=array.array('L', range(10**4));\
... random.shuffle(a)").timeit(100)
0.8100354453472391

Ví dụ trên so sánh thời gian thực hiện của list.sort, sorted trên list, và sorted trên array khi sắp xếp mảng số nguyên 32 bit có 10 ngàn item. Chúng ta thấy thậm chí việc sắp xếp trên mảng bằng hàm sorted chậm hơn nhiều so với trên list.sort trong trường hợp này. Test này được thực hiện trên Python 3.1 với máy Pentium Dual Core 1.7MHz. Trên các phiên bản Python 2.x bạn chỉ cần viết a = range(10**4) thay vì a = list(range(10**4)) Tiếp tục khảo sát với số phần tử đến 100 ngàn, 1 triệu, 10 triệu phần tử:

>>> Timer("a.sort()", "import random;a=range(10**5);random.shuffle(a)").timeit(100)
1.0628812891800408
>>> Timer("sorted(a)", "import random;a=range(10**5);random.shuffle(a)").timeit(100)
13.890136599318794
>>> Timer("sorted(a)", "import random,array;a=array.array('L', range(10**5));\
... random.shuffle(a)").timeit(100)
14.082001048258462
>>> Timer("a.sort()", "import random;a=range(10**6);random.shuffle(a)").timeit(1)
1.8611051722955381
>>> Timer("sorted(a)", "import random;a=range(10**6);random.shuffle(a)").timeit(1)
1.9412927927796773
>>> Timer("sorted(a)", "import random,array;a=array.array('L', range(10**6));\
... random.shuffle(a)").timeit(1)
2.2266062190747107
>>> Timer("a.sort()", "import random;a=range(10**7);random.shuffle(a)").timeit(1)
25.894550537010218
>>> Timer("sorted(a)", "import random;a=range(10**7);random.shuffle(a)").timeit(1)
26.986440155994387
>>> Timer("sorted(a)", "import random,array;a=array.array('L', range(10**7));\
... random.shuffle(a)").timeit(1)
30.602503383151088

Hàm sort của list là in-place vì vậy nó nhanh hơn sorted do không phải thực hiện các thao tác cấp phát bộ nhớ để tạo list mới như sorted. Nó nhanh hơn đáng kể khi số phần tử là nhỏ. Trong test trên đây là khoảng 13 lần với 10 ngàn item và 100 ngàn item. Số các thao tác cấp phát bộ nhớ tăng tuyến tính theo số phần tử, trong khi số các phép so sánh tăng theo n*logn (hoặc nếu tốt hơn n*loglogn). Vì vậy khi tăng số lượng các item thì số các phép so sánh tăng nhanh hơn số các thao tác cấp phát bộ nhớ. Ở trên 1 triệu phần tử các phép toán so sánh chiếm đa số thời gian xử lý. Ta có thể thấy thời gian thực thi ở các hàm là tương đương nhau. Trên mức 10 triệu phần tử sự khác biệt không còn đáng kể nữa.

Hàm sorted thực thi trên array thường sẽ chậm hơn trên list trong sai khác thời gian tương đối nhỏ. Nguyên nhân có thể được giải thích là do sorted không tạo ra một array mà luôn luôn tạo ra một list. Rõ ràng sorted trên một array nhưng trả lại list sẽ chậm hơn khi sorted trên list trả lại list. Các Efficient arrays muốn nhanh hơn list thực sự cần một sort của riêng chúng.

Chuyển qua các thao tác khác với list. Chẳng hạn với hàm sum một list các số nguyên

>>> Timer("sum(x)", "x=range(1000)").timeit(10000)
0.60629310370359235
>>> Timer("sum(x)", "import array; x = array.array('d', range(1000))").timeit(10000)
0.74805731663627739
>>> Timer("sum(x)", "x=range(10000)").timeit(1000)
0.60768722812650822
>>> Timer("sum(x)", "import array; x = array.array('d', range(10000))").timeit(1000)
0.75720026176844613
>>> Timer("sum(x)", "x=range(10**5)").timeit(100)
1.1360591999478515
>>> Timer("sum(x)", "import array; x = array.array('d', range(10**5))").timeit(100)
0.73434230670147826
>>> Timer("sum(x)", "x=range(10**6)").timeit(10)
1.9724225132735
>>> Timer("sum(x)", "import array; x = array.array('d', range(10**6))").timeit(10)
0.73678350503251977
>>> Timer("sum(x)", "x=range(10**7)").timeit(10)
20.701364808722474
>>> Timer("sum(x)", "import array; x = array.array('d', range(10**7))").timeit(10)
7.399070781130149

Hàm sum với array chậm hơn khi số phần tử nhỏ và càng ngày càng nhanh hơn khi số phần tử lớn hơn. Test sau đây cũng chỉ ra join các string là nhanh hơn hàm tounicode của array.

>>> array('u', map(chr, range(65, 90))).tounicode()
'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY'
>>> "".join(map(chr, range(65, 90)))
'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY'
>>> Timer("array.array('u', map(chr, range(65, 90))).tounicode()", "import array").timeit()
14.721977927611988
>>> Timer("''.join(map(chr, range(65, 90)))", "").timeit()
8.788942485645748

Để loại bỏ các phần tử trùng nhau của một list từ python 2.4 trở đi bạn có thể dùng lệnh L = list(set(L)). Ví dụ:

>>> list(set([5,5,1,2,3,2,3]))
[1, 2, 3, 5]
>>> array('L', set([1,2,3,1,2,3]))
array('L', [1, 2, 3])

Ví dụ sau so sánh thời gian loại trùng của array và list sử dụng cú pháp này:

>>> Timer("array('L', set(x))", "from array import array; \
... x = array('L', range(10**5))").timeit(10)
0.3053085107321749
>>> Timer("list(set(x))", "x = range(10**5)").timeit(10)
0.25598173543039593
>>> Timer("array('L', set(x))", "from array import array; \
... x = array('L', range(10**6))").timeit(10)
3.901955860623275
>>> Timer("list(set(x))", "x = range(10**6)").timeit(10)
2.275834090902208
>>> Timer("array('L', set(x))", "from array import array; \
... x = array('L', range(10**7))").timeit(1)
3.823739795026995
>>> Timer("list(set(x))", "x = range(10**7)").timeit(1)
2.216846163641094

Như vậy sử dụng array sẽ không hiệu quả bằng list trong tình huống này.

Việc đảo ngược một list cũng luôn luôn nhanh hơn đảo ngược một array. Ví dụ:

>>> Timer("x.reverse()", "x = range(10**7)").timeit(10)
0.30343171366575916
>>> Timer("x.reverse()", "import array; x = array.array('L', range(10**7))").timeit(10)
4.0138636612646224

Trên python 3.* bạn phải viết x = list(range(10**7)) do hàm range trong python 3.* trả về iterator chứ không phải list.

Với phép toán nhân list lại chậm hơn array. Ví dụ:

>>> Timer("100000*x", "from array import array; \
... x=array('u', u'hello world')").timeit(10)
0.077855393644313153
>>> Timer("100000*x", "x=list(u'hello world')").timeit(10)
0.20222266310884152

Dùng array sẽ kỳ hiệu quả hơn trong phép cộng:

>>> Timer("x + y", "from array import array;\
... x=array('L', range(10*7));y=x[:]").timeit(100)
0.00019484576660033781
>>> Timer("x + y", "x=range(10*7);y=x[:]").timeit(100)
0.0005318282637745142
>>> Timer("x + y", "from array import array;\
... x=array('L', range(1000));y=x[:]").timeit()
2.354171564954413
>>> Timer("x + y", "x=range(1000);y=x[:]").timeit()
20.363064586337714

Như vậy là không phải lúc nào array cũng nhanh hơn list. Ít nhất là trong thao tác đảo ngược mảng và sắp xếp. Trong hầu hết các tính toán với danh sách kích thước nhỏ, dùng list sẽ tiện và nhanh hơn.