Lời tựa

Bản quyền © 2001-2006 Python Software Foundation. Giữ toàn quyền.

Bản quyền © 2000 BeOpen.com. Giữ toàn quyền.

Bản quyền © 1995-2000 Corporation for National Research Initiatives. Giữ toàn quyền.

Bản quyền © 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum. Giữ toàn quyền.

Xem phần cuối của tài liệu này về toàn bộ thông tin quyền hạn và giấy phép.

Tóm tắt:

Python là một ngôn ngữ dễ học, và mạnh mẽ. Nó có những cấu trúc dữ liệu cấp cao hiệu quả và hướng lập trình đối tượng đơn giản. Cú pháp tao nhã và kiểu dữ liệu động của Python, cùng với bản chất thông dịch biến nó thành một ngôn ngữ bậc nhất để viết kịch bản (scripting) và phát triển ứng dụng nhanh trong nhiều lĩnh vực và trên hầu hết mọi hệ thống.

Trình thông dịch Python và bộ thư viện chuẩn đầy đủ được cung cấp miễn phí ở dạng nguồn hoặc nhị phân cho mọi hệ thống chính từ trang chủ Python, http://www.python.org/, và có thể được phát tán tùy thích. Trang chủ đó cũng phân phối và liên kết nhiều mô-đun Python khác, các chương trình và công cụ, cũng như các tài liệu thêm.

Trình thông dịch Python có thể được mở rộng dễ dàng với những chức năng và kiểu dữ liệu được viết trong C hoặc C++ (hoặc ngôn ngữ nào đó có thể gọi được từ C). Python cũng phù hợp dùng làm ngôn ngữ mở rộng cho các ứng dụng mà người dùng có thể cải biến.

Bài chỉ dẫn này giới thiệu với người đọc bằng một cách dễ hiểu những khái niệm cơ bản và các tính năng của ngôn ngữ và hệ thống Python. Để tận dụng tốt nhất chỉ dẫn này, bạn nên có trình thông dịch Python sẵn sàng để thực tập. Nhưng bạn cũng không nhất thiết cần đến nó để đọc tài liệu này vì mọi ví dụ đều ngắn và dễ hiểu cả.

Để tìm hiểu thêm về các mô-đun và đối tượng chuẩn, xem qua tài liệu Tham khảo thư viện Python . Sổ tay tham khảo Python chứa định nghĩa ngôn ngữ chính quy hơn. Để viết các phần mở rộng bằng C hoặc C++, bạn nên đọc Mở rộng và Nhúng trình thông dịch PythonTham khảo API cho Python/C. Và cũng có nhiều sách khác nói sâu hơn về Python.

Bài chỉ dẫn này không nhằm vào việc nói về mọi tính năng, hoặc thậm chí là mọi tính năng hay dùng. Thay vào đó, nó giới thiệu nhiều chức năng đáng lưu ý của Python và đem lại cho bạn một cách nhìn về kiểu cách và hương vị của ngôn ngữ này. Sau khi đọc xong, bạn sẽ có thể đọc và viết các mô-đun và chương trình Python, và bạn sẽ sẵn sàng tìm hiểu tiếp về những mô-đun Python khác được nhắc đến trong Tham khảo thư viện Python.

Xem Về tài liệu này... về cách đề nghị thay đổi.