Bài chỉ dẫn Python

Guido van Rossum

Python Software Foundation
Thư điện tử:

Fred L. Drake, Jr., biên tập viên

do Nguyễn Thành Nam, Lê Hồng Việt và Lương Trọng Đức của nhóm Python cho người Việt dịch

Phiên bản 2.5
Ngày 19, tháng 09, năm 2006Xem Về tài liệu này... về cách đề nghị thay đổi.