So sánh cơ bản:

>>> A="caulacbopython"
>>> B="pythonviet"
>>> print(A==B)
False
>>> print(A>B)
False
>>> print(A<B)
True

Ghép chuỗi:

>>> A="Yeu"
>>> B="Python"
>>> A+B
'YeuPython'

Split: Hiểu nôm na, ta có một cái chuỗi dài. Giờ ta sẽ cắt nó thành nhiều khúc dài dài và sử dụng khúc nào đó thì tùy:

>>> A="Cau-Lac-Bo-Python-Viet"
>>> B=A.split('-')
>>> B
['Cau', 'Lac', 'Bo', 'Python', 'Viet']
>>> B[0]
'Cau'
>>> B[1]
'Lac'
>>> B[2]
'Bo'

Lấy 1 ký tự bất kì:

>>> chuoi= "NguyenMinhThe"
>>> print(chuoi[2])
u
>>> print(chuoi[1])
g

Thay thế (Replace):

>>> chuoi="MinhThe"
>>> print(chuoi.replace('h','H'))
>>> 'MinHTHe'

Đếm số lần xuất hiện ký tự trong 1 chuỗi:

>>> ch="VithonViet"
>>> print(ch.count('V'))
2

Trích từ bài gửi diễn đàn của Nguyễn Minh Thế.