Brian Curtin vừa gửi thông báo trên hộp thư chung python-dev với nội dung như sau:

Vào ngày 28 tháng 12, một cá nhân chưa xác định được đã sử dụng một lỗi chưa công bố để tấn công http://wiki.python.org. Cá nhân này đã lấy được quyền truy cập như người dùng moin trên máy chủ, nhưng các dịch vụ khác vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Mọi dữ liệu cá nhân cũng như mật khẩu tại http://wiki.python.org xem như đã nằm trong tay kẻ xấu. Nếu bạn có truy cập và tạo tài khoản trên trang http://wiki.python.org và sử dụng cùng mật khẩu ở các trang mạng khác thì hãy đổi ngay mật khẩu ở các trang mạng khác đó.

Thông tin cập nhật sẽ được Brian Curtin gửi trên python-dev.