#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Bạn có thể comment bằng tiếng Việt có dấu thoải mái. Hãy dùng tín hiệu ở
# dòng trên để báo cho các Editor biết được đây là file utf8.

""" đây là cách thức được dùng để viết docstring cho một khối """

# Viết thêm cái này cho nó đẹp

"""
#-----------------------------------------------------------------------------
# Name:    Module Name
#
# Purpose:
#
# Version:   1.1
#
# Author:
#
# Created:   13/01/2009
# Updated:   30/04/2009
#
# Copyright:  (c) YourCompany
#
# Todo:
#-----------------------------------------------------------------------------
"""

# Import các thư viện
from xml import sax
import re
import os

# Khai báo và triển khai các lớp

class YourClass:
  """
  Đặt các mô tả về lớp ở đây
  """

  def __init__(self):
    """ Viết một cái gì đó để giải thích nếu cần thiết """

    # KHÔNG nên viết quá 3 lệnh python trên một dòng, chương trình
    # của bạn sẽ rất khó hiểu.
    self.a, self.b = [], {}

    pass

# KHÔNG nên viết một dòng Python dài hơn 80 ký tự

def Test():
  pass

# Các lập trình viên python thường dùng cách này để test module

if __name__ == "__main__":
  Test()