Articles

MySQLdb - Thiết lập kết nối

MySQLdb là một wrapper của thư viện MySQL C API: _mysql. Nó cho phép bạn viết các ứng dụng Python khả chuyển (portable) chạy trên nhiều môi trường khác nhau để truy cập vào máy chủ có hệ quản trị CSDL MySQL.

Bài viết sau đây đề cập một số …

➟ Read more

Python One-Liner

Python One-Liner là trường phái viết Python trên một dòng. Theo đó mỗi một hành động xác định được viết bởi các lệnh cô đọng gom lại trên một dòng duy nhất. Hành động xác định không phải là những hành động quá phức tạp, nhưng cũng không quá đơn …

➟ Read more

"Efficient arrays" có nhanh hơn list?

1. Giới thiệu về "Efficient arrays"

Kiểu dữ liệu list có thể chứa đựng bất kỳ cái gì thuộc bất kỳ cấu trúc nào. Khái niệm về list (hay danh sách) trong Python gần gũi với ý niệm về cái túi (a bag). Một bag có thể chứa bánh kẹo …

➟ Read more

..and..or..

Trong bài viết trước về Phần tử không tôi có nói về việc cần phải cẩn thận khi dùng phép toán có tương tác giữa phần tử không và None. Trong bài này tôi trình bày một ví dụ nhỏ minh họa rõ hơn một vấn đề mà nhiều bạn …

➟ Read more

Phần tử không trong Python

Bài viết này nêu lên một số khía cạnh thú vị (nhưng cũng rắc rối) của kiểu dữ liệu None cùng các phép toán liên quan đến nó, qua đó giúp các bạn mới học hiểu sâu sắc hơn về các kiểu dữ liệu có trong Python. Bài viết này …

➟ Read more

Duyệt qua các file trong một thư mục

Bạn thường gặp bài toán liệt kê danh sách tất cả các file trong một thư mục cho trước. Dưới đây là một vài các cách khác nhau tùy theo hoàn cảnh.

1. Sử dụng os.listdir

Câu lệnh sau sẽ lấy danh mục các file trong thư mục Test …

➟ Read more

Xử lý tiếng Việt trong Python

Ví dụ sau minh họa 3 codecs bạn hay gặp nhất trong Python:

>>> s = "sky down no enemy"
>>> print type(s), len(s)
<type 'str'> 17
>>> s = "thiên hạ vô địch"
>>> s
'thi\xc3\xaan h\xe1\xba\xa1 v\xc3\xb4 \xc4\x91\xe1\xbb\x8bch'
>>> print type(s …
➟ Read more

Cấu trúc đơn giản của một chương trình Python

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Bạn có thể comment bằng tiếng Việt có dấu thoải mái. Hãy dùng tín hiệu ở
# dòng trên để báo cho các Editor biết được đây là file utf8.

""" đây là cách thức được dùng để viết docstring cho một khối """

# Viết thêm cái …
➟ Read more