Trên trang blog của Dropbox ngày hôm qua có chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc tối ưu hóa một đoạn mã Python ngắn.

http://tech.dropbox.com/?p=89

Kết luận của họ là:

  1. Các kỹ thuật căn bản như inline hàm (inline function), tự lặp (implicit loop), tận dụng mã C đều đúng.
  2. Cấu trúc setdict trong Python rất nhanh.
  3. Việc sử dụng biến nội bộ thay cho toàn cục mặc dù có ích, nhưng không nhiều.
  4. Ghép chuỗi (string concatenation) nhanh hơn nhiều so với định dạng chuỗi (string interpolation).

Đây là một bài chia sẻ rất hay.