Articles

Máy học phổ thông (5)

Trong hai phần trước, chúng ta giả định rằng giá trị thực \(y \in \{ 0, 1 \}\). Bài viết này sẽ tìm hiểu sự thay đổi của hàm mất mát nếu giá trị thực nằm trong tập hợp \(\{ -1, 1 \}\).

Dòng \(x_1\) \(x_2\) \(y\)
0 0 0 -1
1 0 1 …
➟ Read more

Máy học phổ thông (4)

phần trước, chúng ta đã tự mình lập nên hàm mất mát cho phương pháp hồi quy hậu cần. Tuy rằng chúng ta có thể tìm ra kết quả đúng, chúng ta cũng gặp một số vấn đề quan trọng. Bài viết này sẽ bàn về các vấn đề …

➟ Read more

Máy học phổ thông (3)

Trong phần 1, chúng ta đã xem xét một phương pháp hồi quy đơn giản. Trong phần này chúng ta sẽ xem xét một phương pháp hồi quy khác có tên hồi quy hậu cần (logistic regression).

Hàm hậu cần và hàm xích-ma chuẩn

Hàm hậu cần (logistic function)

Năm …

➟ Read more

Máy học phổ thông (2)

Giới thiệu về kỹ thuật xuống dốc (gradient descent)

Trong phần 1, chúng ta sử dụng kỹ thuật xuống dốc để tìm điểm cực tiểu của hàm mất mát trong phương pháp hồi quy tuyến tính. Phần 2 của loạt bài Máy học phổ thông sẽ xem xét kỹ thuật …

➟ Read more

Máy học phổ thông (1)

Giới thiệu

Loạt bài "Máy học phổ thông"

Loạt bài Máy học phổ thông nhằm vào một mục tiêu đơn giản là diễn giải một số kỹ thuật máy học với kiến thức toán phổ thông mà học sinh phổ thông trung học (cấp 3, khoảng lớp 11, 12) có …

➟ Read more

PyCon 2016 ở thành phố Portland

Hai tuần trước mình có tham dự hội thảo PyCon 2016 ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, vùng Tây Bắc nước Mỹ.

Cũng như mọi năm, PyCon vẫn là hội thảo tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Tham dự hội thảo không chỉ có lập trình viên mà …

➟ Read more

Phỏng vấn: Sắp xếp lắc lư

Câu hỏi

Cho một mảng A các số nguyên a[i], tìm cách sắp xếp mảng sao cho phần tử thứ nhất nhỏ hơn phần tử thứ hai, phần tử thứ hai lớn hơn phần tử thứ ba, phần tử thứ ba nhỏ hơn phần tử thứ tư v.v …

➟ Read more


Phỏng vấn: Số nhân viên cấp dưới

Câu hỏi

Cho một từ điển từ chuỗi sang chuỗi, khoá là tên nhân viên, và giá trị là tên của người quản lý. Nhân viên cấp cao nhất báo cáo cho chính họ. Tìm số nhân viên cấp dưới của một nhân viên nào đó.

Ví dụ: Trong từ …

➟ Read more

Phỏng vấn: Cộng chuỗi ít tốn nhất

Câu hỏi

Cho n chuỗi, tìm cách cộng các chuỗi này lại theo một thứ tự nào đó sao cho ít tốn bộ nhớ nhất.

Ví dụ: Cho chuỗi A=abc, B=wxyz, C=g, và xét hai cách cộng chuỗi sau:

  1. Cộng AB trước, sau đó cộng …
➟ Read more