Để tóm gọn và đỡ tốn thời gian, giải thưởng thuộc về Nhâm Xuân Nam (cũng là người thắng giải http://www.vithon.org/2010/06/03/kết-quả-cuộc-thi-giải-toan-bằng-python).

Sau đây là bài fire_in_the_hole.py của Nhâm Xuân Nam:

'''
Created on Dec 15, 2010

@author: namnx
'''
import entity
import random
import inspect


class HolePlayer(entity.Player):
    def name_ship(self, ship):
        n = repr(ship.__class__)
        return n[n.index('.') + 1 : -2]

    def on_hit(self, x, y):
        # dont care
        pass

    def orient_ship(self, ship):
        return entity.HORIZONTAL

    def place_ship(self, ship):
        while True:
            x = random.randint(0, self.ocean.width - 1)
            y = random.randint(0, self.ocean.height - 1)
            if not self.t_ocean:
                self.t_ocean = entity.Ocean(self.ocean.width, self.ocean.height)
            try:
                ship.place(self.t_ocean, x, y)
                return (x, y)
            except ValueError:
                pass

    def lock_missile(self, ship):
        opponent_ships = self.get_opponent_ships()
        if self.step < 4:
            if ship.__class__ == entity.Destroyer:
                for s in opponent_ships:
                    if (s.__class__ == ship.__class__) and (s.orientation == ship.orientation):
                        break
                self.step += 1
                return (s.x, s.y)

            for s in opponent_ships:
                if s.__class__ == ship.__class__:
                    break;
            self.step += 1
            return (s.x, s.y)
        else:
            for s in opponent_ships:
                if s.__class__ == entity.MissileCruiser:
                    break
            if ship.__class__ == entity.MissileCruiser:
                if s.orientation == entity.HORIZONTAL:
                    return (s.x-2, s.y)
                else:
                    return (s.x, s.y-2)
            else:
                if s.orientation == entity.HORIZONTAL:
                    return (s.x+2, s.y)
                else:
                    return (s.x, s.y+2)


    def get_opponent_ships(self):
        frames = inspect.stack()
        for frame in frames:
            if frame[3] == '__turn':
                break;

        gameObj = frame[0].f_locals['self']
        for i in range(len(gameObj.players)):
            if gameObj.players[i].__class__ != self.__class__:
                break
        return gameObj.ships[i]


def entry(name):
    p = HolePlayer(name)
    p.t_ocean = None
    p.step = 0
    return p

Xin chúc mừng bạn Xuân Nam.